Největší výběr off-road a SUV pneu

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

 • Tento reklamační řád je platný pro nákup v internetovém obchodě www.pro-pneu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.
 • Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil stímto reklamačním řádem, jakož i sobchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou a bylo zakoupeno vnašem internetovém obchodě.
 • Náklady vynaložené v souvislosti s reklamací vady jdou k tíži Dodavatele pouze v případě, že vada byla Dodavatelem uznána. Náklady vynaložené v souvislosti s reklamací, která nebyla dodavatelem uznána, jdou zcela ktíži Zákazníka.
 • Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na naši adresu. Zasílejte zboží bezplatně (ne na dobírku), protože zboží zaslané dobírkou nebude přijato.


Záruka

 • Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona po dobu životnosti výrobku, která je 24 měsíců od data prodeje. Některé produkty mohou mít delší záruční dobu, kterou si stanovil výrobce. Životností výrobku v případě pneumatik se rozumí pro účely uplatnění práv ze záruky na základě těchto záručních a reklamačních podmínek doba od prvního užití nové pneumatiky až do jejího ojetí na 1,6 mm zůstatkové hloubky drážky běhounu pro pneumatiky všech značek dodávaných Prodejcem.


Postup reklamace

 • Nárok na reklamaci pneumatik uplatňuje Zákazník formou reklamačního protokolu u Prodejce dle postupu v záručních a reklamačních podmínkách Prodejce. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, informujte Nás o této skutečnosti e-mailem. Poté je Zákazník povinen vyplnit a podepsat reklamační protokol a zaslat výrobek spolu s dodacím/záručním listem a fakturou nebo jejich kopií na naší adresu.
 • Prodejce je oprávněn ověřit údaje uvedené Zákazníkem a rozhodnout o reklamaci, v případě pověření na základě uzavřené smlouvy s Dodavatelem. Prodejce je oprávněn zamítnout reklamaci jako neoprávněnou, pokud nebude reklamace v souladu se záručními a reklamačními podmínkami jednotlivých značek případně požádat o posouzení inspektora Dodavatele.
 • Inspektor Dodavatele je oprávněn ověřit údaje uvedené na reklamačním protokolu a posoudit stav pneumatiky dle charakteru a užívání. Dále je oprávněn vyžádat si doložení dalších skutečností potřebných pro posouzení reklamace, rozhodnout o reklamaci, případně se Zákazníkem dohodnout způsob řešení a termín vyřízení reklamace (při nutném posouzení výrobcem pneumatiky).
 • V případě nutnosti je Dodavatel oprávněn reklamovaný výrobek rozřezat či postoupit k analýze do výrobního závodu.


Záruka se nevztahuje

 • Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Záruku nelze uplatnit bez doložení dodacího/záručního listu a faktury nebo jejich kopií.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů např. špatné skladovácí podmínky, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací a montáží.


Rozpor s kupní smlouvou

 • Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků), zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím/záručním listem. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný. V takovém případě budeme rádi, když přijmete Naši hlubokou omluvu.
Největší výběr čtyřkolkových pneu