Největší výběr off-road a SUV pneu

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu WWW.PRO-PNEU.CZ od 25.5. 2018

 • Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO

 • Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.pro-pneu.cz kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.
 • Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího.
 • Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík" souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
 • Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.
 • Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík".
 • Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

VYMEZENÍ POJMŮ

 • Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

KUPNÍ SMLOUVA

 • Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Kupující navrhuje uzavření kupní smlouvy prostřednictvím řádně vytvořené objednávky v e-shopu prodávajícího nebo prostřednictvím telefonu. Prodávající neprodleně potvrdí převzetí tohoto návrhu na e-mail kupujícího, přičemž toto potvrzení není svojí povahou souhlas s uzavřením kupní smlouvy.
 • Za souhlas s uzavřením kupní smlouvy je považován okamžik, kdy prodávající odešle objednané zboží kupujícímu. V okamžik odeslání zboží tedy jednoznačně dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž tato smlouva se řídí platnými nákupním řádem prodávajícího. Kupující spolu s informacemi o odeslání zboží obdrží elektronicky prostřednictvím e-mailu daňový doklad, odkaz na platné obchodní podmínky, které jsou archivovány a odkaz na informace týkající se odstoupení od této kupní smlouvy.
 • Dalším okamžikem, kdy dochází k uzavření kupní smlouvy, je výzva k osobnímu vyzvednutí objednaného zboží kupujícím na adrese výdejního místa, které bylo pro tento účel zřízené prodávajícím. Kupní smlouva může vzniknout i v jiném než v jednom z výše popsaných případů, vždy ale musí dojít k jednoznačnému písemnému souhlasu prostřednictvím e-mailu s uzavřením kupní smlouvy ze strany prodávajícího.
 • Kupující je oprávněn odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, dokud nedojde k odeslání objednaného zboží ze strany prodávajícího. Tento svůj záměr kupující oznámí prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky. Kupní smlouva je vždy uzavřena v úředním jazyce České republiky. Kupní smlouva je vždy uzavírána na dobu určitou, do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Tímto nezanikají práva kupujícího ani prodávajícího, které podléhají platné české legislativě a tomuto nákupnímu řádu. Kupní smlouva je archivována pouze do okamžiku převzetí zboží kupujícím.

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
 • Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pro-pneu.cz
 • V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 • Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 • Bez udání důvodu.
 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 • V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pro-pneu.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
 • Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


DOPRAVA

!!! Pro dodržení termínu dodání je potřeba objednat zboží do 12.00 !!!

Doba dodání se vždy uvádí v pracovních dnech a je pouze orientační a muže dojít k jejímu prodloužení!!! Např. při objednání zboží ze skladu v Německu se může doba dodání prodloužit díky probíhajícím svátkům, které nejsou stejné jako v ČR. Další zpoždění může nastat v hlavní sezóně, kdy přepravci musí zvládnout několikanásobně větší množství přepravovaného zboží.

Způsoby dopravy a možnosti platby

 • Osobní odběr po telefonické dohodě v Liberci nebo rozvoz po Liberci ZDARMA.
 • Zboží posíláme na dobírku nebo je možná platba předem na náš účet a zaslání zboží bez dobírky.
 • Zboží po ČR zasíláme přepravními společnostmi WEDO.
 • Zboží na Slovensko zasíláme přepravní společností WEDO.
 • Na vyžádání Vám vystavíme proforma fakturu. V případě platby předem na účet expedujeme zboží až po obdržení platby. Děkujeme Vám za pochopení.
 • Poštovné na území ČR - dobírka - 180 Kč s DPH za 1 balík.
 • Poštovné na území ČR - platba předem na účet - 150 Kč s DPH za 1 balík.
 • Poštovné na SLOVENSKO - dobírka - 330 Kč s DPH za 1 balík + 30Kč dobírka. Celá dobírka se vybíra samozřejmě v €.
 • Poštovné na SLOVENSKO - platba předem na účet - 330 Kč s DPH za 1 balík. Platba předem na účet je samozřejmě v €.
 • U nadměrných a těžších zásilek se musí poštovné řešit individuálně.
 • Plátci DPH ze Slovenska při vyplnění DIČ nakupují bez DPH, DIČ se musí být v den nákupu platné.
 • Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.
 • Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a zkontrolovat a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznamte přepravci.


Balení zboží

 • Automobilové pneumatiky se balí standardně po 2 kusech, vyjímkou jsou pneu nad 19 palců a velké offroadové pneumatiky těžší než 25 Kg, ty lze posílat pouze po 1 kusu. Jedná se o rozměry 30 palců a větší, systém vyjímku nerozpozná a automaticky na 2 pneumatiky vystaví jeden balík, příplatek za dopravu se musí dopočítat zpětně.
 • Motocyklové pneumatiky se balí standardně po 3 kusech, vyjímkou jsou malé pneumatiky např. pro skútry nebo při objednání 4 užších předních pneumatik lze balit i po 4 kusech. System vyjímku nerozpozná a automaticky na 4 pneumatiky vystaví 2 balíky, sleva za dopravu se vystavuje zpětně.
 • Kola hliníková i plechová se balí standardně po 2 kusech.

Zpětný odběr pneumatik

Náklady na zpětný odběr pneumatik dle zákona č.185/2001 Sb., § 38a, odst. 5 jsou součástí prodejní ceny. Zákazník musí pouze doručit pneumatiky do naší provozovny.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR) bychom vás jménem naší společnosti chtěli informovat o zásadách zpracování osobních údajů.


I. Úvodní ustanovení

a) Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 • Provozovatelem internetového obchodu WWW.PRO-PNEU.CZ je Martin Procházka, Jiříčkov 49, Světlá pod Ještědem , 46343.
 • Osobními údaji je jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, operační systém, verze prohlížeče, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.
 • b) Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

c) Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy.

 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení")
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy.

d) Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.

e) Provozovatel je fyzickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
 • za účelem/účely uvedenými níže v čl. II

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a) Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sám Účastník poskytne při registraci na e-shopu WWW.PRO-PNEU.CZ Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou, jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud Účastník budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku k objednávce.
 2. Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.
 3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využije Účastník sociální síť Facebook, umožníte Provozovateli přístup k Vašemu Jménu, Příjmení, emailové adrese a veřejnému profilu dle nastavení Účastníka.
 4. Zasílání dotazníků spokojenosti je za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej.
 5. Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce

b) Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům):

 1. daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.
 2. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

c) Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

 1. účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor
 2. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.

d) Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

 1. Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů.
 2. Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek.
 3. Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetím straně - dalšímu správci - společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
 4. Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.
 5. Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.


III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

a)
Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

b) Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje a to v případě, že účet Účastníka již není aktivní a není využíván dle článku II. odstavce písm. a) čísl. 2.

c) Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

d) Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

e) Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.

f) Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

g) V případě, kdy zákazník uplatňuje práva z vadného plnění, odstupuje od kupní smlouvy, plánuje dopravu, registruje se v internetovém obchodě, sjednává úvěrový produkt, pojištění nebo prodlouženou záruku, informuje, informuje správce o skutečnosti, že uvedené osobní údaje jsou předávány franšízové prodejně, kterou si zákazník zvolí.

h) Provozovatel nemá údaje o platebních kartách, kterými Účastník platí. Údaji o platebních kartách Účastníka disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

IV. Přístup k údajům Účastníka třetí stranou

a) V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Provozovatelem a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s  Provozovatelem.

b) Provozovatel dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Provozovate pro účely a způsobem, které Provozovatel stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

Mezi zpracovatele, které Provozovatel využívá, patří:

 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.. (přepravce)
 • Ilona Bulířová (účetnictví)
 • Heureka Shopping s.r.o. (nástroje pro on-line marketing )
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)


V. Práva Účastníka související se zpracováváním

a) Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 1. požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
 2. na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 3. na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
 4. na omezení zpracování Osobních údajů;
 5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

b) Účastník může svá práva podle odst. písm. a) tohoto článku uplatnit žádostí na adrese info@pro-pneu.cz

c) Práva podle odst. písm. a) tohoto článku čísla 3. a 4. není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. písm. a), b), c) s výjimkou čl. II, písmene c) čísla 2. kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.

d) V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@pro-pneu.cz
 2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@pro-pneu.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

e) Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti.

f) Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku V., bodu písmena a) 1) a 6) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.

g) Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku V., odstavec písm. a), má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku odstavec písm. a) přijata.

h) Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

VI. Závěrečná ustanovení

a) Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

b) Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

c) Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.5. 2018.

Největší výběr čtyřkolkových pneu